Bewonersvereniging

Het centrale orgaan is Bewonersvereniging Groene Marke.

Alle bewoners zijn lid van de vereniging. De algemene ledenvergadering (kortweg ALV) van de bewonersvereniging is het hoogste besluitvormende orgaan in de Groene Marke. De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Belangrijke uitgangspunten van de vereniging zijn:

  • gezamenlijke deelname van de leden aan het woonproject, invloed op en verantwoordelijkheid voor de directe leefomgeving
  • gezond wonen en werken met hart voor het milieu
  • het woonproject is toegankelijk voor bewoners met diverse inkomens, leeftijden en samenlevingsvormen; daarom zijn er huur-, senioren- en koopwoningen
  • vermenging van de functies wonen, spelen en werken en gemeenschappelijke activiteiten tot een organisch, levend geheel.

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd en uitgewerkt in statuten en een huishoudelijk regelement (HR).

De vereniging kent een bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en enkele algemene bestuursleden. Alle bestuursleden zijn bewoners van de Groene Marke.

Alle leden betalen een contributie. De hoogte hiervan is inkomensafhankelijk en ligt in 2020 per huishouden tussen de € 9,50 en € 36,- per maand. De contributie wordt gebruikt voor feesten en andere bijeenkomsten, voor een bijdrage in de exploitatie van het Middenhuis, het verenigingsblad Mien Naober, bijdragen voor allerlei werkgroepen, koffie/thee tijdens vergaderingen en lopende verenigingszaken (‘kantoor’). De penningmeester legt jaarlijks in de ALV een begroting en jaarrekening voor.

Alle leden hebben in de ALV inspraak en beslissingsbevoegdheid, waarbij consensus het leidende principe is bij besluitvorming. Verder kunnen zij zitting nemen in werkgroepen en commissies. Zij ontvangen het verenigingsblad Mien Naober. Ieder huishouden heeft recht op gereduceerd tarief voor gebruik van de ruimtes in het Middenhuis voor privégebruik.

Aanleg riolering Middenhuis

Gezamenlijke maaltijd